Điều chỉnh qui hoạch, Đà Nẵng có 25.000 ha đất đô thị đến năm 2020

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối (2016-2010) của TP Đà Nẵng.

Theo điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020, TP Đà Nẵng sẽ có 67.507 ha đất nông nghiệp, 60.420 ha đất phi nông nghiệp, 25.095 ha đất đô thị, 1.130 ha đất khu công nghệ cao và 561 ha đất chưa sử dụng.

Trong đó, phần diện tích đất đô thị không tổng hợp khi tính diện tích đất tự nhiên và không tính phần diện tích đất rừng đặc dụng Nam Hải Vân tranh chấp với tỉnh Thừa Thiên – Huế khoảng 440,8 ha.

Vị trí các loại đất trong Điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối (2016-2020) được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bản đồ kế hoạch sử dụng đất kì cuối (2016-2020), tỉ lệ 1/5000 do Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng xác lập.

qui-hoach-dat-da-nang

Điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối (2016-2020) TP Đà Nẵng (Đvt: ha).

UBND TP Đà Nẵng có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối (2016-2020) của thành phố (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại nghị quyết này.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng tổ chức thực hiện điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối (2016-2020). Trong đó, việc rà soát điều chỉnh qui hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của thành phố.

Việc tổ chức thực hiện điều chỉnh qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất, chặt chẽ, đáp ứng quĩ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

UBND TP Đà Nẵng cũng tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện theo qui định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bảo đảm phù hợp với điều chỉnh qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác phải bảo đảm tuân thủ qui định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp.

UBND TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND thành phố Đà Nẵng phải chỉ đạo, kiểm tra, bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các qui định của pháp luật.

Quản lí, sử dụng đất theo đúng qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh thế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lí, giám sát chặt chẽ quĩ đất được qui hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quĩ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lí, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lí kịp thời các vi phạm trong thực hiện qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo qui định của pháp luật đất đai.

Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lí, tổ chức thực hiện và giám sát qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Định kì hằng năm, Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng qui hoạch được phê duyệt và qui định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm?

Có thể bạn quan tâm?